Algemene Voorwaarden Taiga Tiny House

 

Artikel 1 – Definities

 

1.1. Taiga Tiny House: gevestigd te (2021 XB) Haarlem aan generaal Joubertstraat 69, stelt een vakantieverblijf in Nunspeet aan de recreant ter beschikking.

1.2. Recreant: degene die met Taiga Tiny House de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat.

1.3. Mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en).

1.4. Overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het vakantieverblijf.

1.5. Annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf.

 

Artikel 2 – Inhoud Overeenkomst

 

2.1. Taiga Tiny House stelt voor recreatieve doeleinden – dus niet voor permanente bewoning – aan de recreant ter beschikking een vakantieverblijf in Nunspeet voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.

 

Artikel 3 – Duur en Afloop van de Overeenkomst

 

3.1. De overeenkomst tussen Taiga Tiny House en recreant komt tot stand op het moment dat Taiga Tiny House een reserverings- of bestelbevestiging heeft verzonden.

 

3.2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

 

Artikel 4 – Vroegtijdig Vertrek

 

4.1. Bij vroegtijdig vertrek van de recreant vindt geen restitutie van de overeengekomen prijs plaats.

 

Artikel 5 – Prijs en Prijswijziging

 

5.1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door Taiga Tiny House zijn vastgesteld.

 

5.2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van Taiga Tiny House, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst.

 

Artikel 6 – Betaling

 

6.1. De recreant dient de betaling in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen.

 

6.2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Taiga Tiny House het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van Taiga Tiny House op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

 

6.3. Indien Taiga Tiny House op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van Taiga Tiny House op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

 

6.4. De door Taiga Tiny House in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7 – Annulering

 

7.1. Bij annulering gelden de volgende voorwaarden:

– Bij een annulering meer dan 30 dagen vóór ingangsdatum: Is geen annuleringsvergoeding verschuldigd.

– Bij een annulering van 15 tot 30 dagen vóór ingangsdatum: Is 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

– Bij een annulering vanaf 14 kalenderdagen of minder vóór ingangsdatum: Is 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.  

7.2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van €50 administratiekosten, indien Taiga Tiny House erin slaagt het vakantieverblijf voor dezelfde periode en prijs aan een derde partij te verhuren.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 

8.1. Taiga Tiny House is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van de huisregels.

 

8.2. De recreant en/of mederecreant(en) zijn jegens Taiga Tiny House hoofdelijk aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van de huisregels. Eventuele schade dient per direct te worden vergoed.

 

Artikel 9 – Huisregels

 

9.1. Uit respect voor de natuur moet het tussen 23:00 uur en 07:00 uur rustig zijn.

9.2. De minimum leeftijd van de hoofdboeker is 18 jaar.

9.3. Roken is niet toegestaan.

9.4. Huisdieren zijn niet toegestaan.

9.5. Feesten, evenementen of verjaardagen zijn niet toegestaan.

9.6. Het vakantieverblijf is niet geschikt voor groepen jongeren, studenten en sportteams.

9.7. Afval scheiden is verplicht.

 

Artikel 10 – Geschillen

 

10.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

10.2. Geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Taiga Tiny House is gevestigd.

nl_NL